Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

 1. Al onze aannemingen van werken, prestaties, leveringen, diensten en verkopen geschieden onder toepassing van de hiernavolgende voorwaarden terwijl andersluidende bedingen van de klant niet worden aanvaard tenzij uitdrukkelijk geschreven instemming van Garage Den Baes BV.
 2. Termijnen dewelke door Garage Den Baes BV worden gemeld, zijn louter indicatief en geenszins van bindende aard. Vertraging geeft nimmer recht op schadevergoeding noch kan het tot ontbinding van de overeenkomst leiden.
 3. In geval van annulatie van een bestelling of een opdracht is de cliënt gehouden tot vereffening van een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van de bestelling of de opdracht, maar met behoud van het recht in hoofde van Garage Den Baes BV om de naleving van de overeenkomst te eisen van de cliënt.
 4. Garage Den Baes BV behoudt zicht het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in gevat van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de cliënt.
 5. Protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum en dit op straffe van verval. Niet akkoord of opmerkingen terzake een herstelling of een levering dient evenzeer binnen de acht dagen schriftelijk gemeld te worden.
 6. Onze facturen zijn steeds en altijd contant te betalen op de maatschappelijke zetel.
 7. Bij niet-betaling van de factuur is vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand. Eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €50,00 en een maximum van €5.000,00. Onkosten die zich aandienen uit hoofde van niet-gedekte cheques of onbetaalde wisselbrieven of welkdanige andere inningskosten, zijn niet begrepen in deze forfaitaire schadevergoeding van 10% en worden aan de cliënt aangerekend.
 8. Bij wanbetaling behoudt Garage Den Baes BV zich het recht voor om verdere prestaties, leveringen of diensten stop te zetten. Dit recht is inroepbaar zelfs indien het voorwerp waarvoor de prestatie geleverd wordt geen uitstaans heeft met de onbetaalde factuur. Tevens behoudt Garage Den Baes BV zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 9. Garage Den Baes BV blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang deze door de cliënt onbetaald blijven. Dit eigendomsvoorbehoud is ten aanzien van elke derde inroepbaar. 
 10. In geval van betwisting, weze het terzake vordering in betaling weze het terzake een discussie over het gepresteerde of het geleverde, zijn uitsluitend de Rechtbanken te Brugge bevoegd.
 11. Het verwerken van persoonsgegevens behoort tot de persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke gegevens, die wij over u hebben bekomen, zullen worden gebruikt om te voldoen aan de eventuele overeenkomst m.b.t. uw Ford-voertuig en kunnen gebruikt worden voor verkoopsdoeleinden, naverkoopdiensten, waarborg, veiligheid en klantenbeheer.

Deze informatie zal niet kenbaar gemaakt worden aan derden buiten de "Ford Motor Company Group", haar filialen of gelieerde vennootschappen, agenten, dealers of licentiehouders en andere ondernemingen MET wie FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) NV een dienstverlening heeft overeengekomen in uw voordeel en eender welke overnemer, aangestelde of vervanger van bovenvermelde partijen. 

Uw gegevens zullen oorspronkelijk worden behandeld en opgeslagen door FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) NV, Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, en kunnen doorgestuurd worden naar andere landen, binnen en buiten de Europese Unie, alwaar zij eveneens kunnen worden verwerkt en opgeslagen. 

Mits identificatie bent u als individu gerechtigd om na te vragen welke informatie wij over u hebben opgeslagen en om aanpassingen te doen waar nodig. Teneinde zulks te doen, kan u contact opnemen met FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) NV, Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel.


Voor vragen over onze Algemene Verkoopvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via ons online formulier.

Contacteer ons
Promoties

 • Promotie eindigt op: 30/06/2023

  PERSONENWAGENS | FORD KUGA

  KUGA ST-LINE - Vanaf € 499/maand via Private Lease

  KUGA ST-LINE - Vanaf € 499/maand via Private Lease
 • Promotie eindigt op: 30/06/2023

  PROMOTIONELE PRIJS | FORD KUGA

  KUGA TITANIUM (Plug-in Hybrid) vanaf € 36.219

  KUGA TITANIUM (Plug-in Hybrid) vanaf € 36.219
 • Promotie eindigt op: 30/06/2023

  FINANCIËLE RENTING | FORD E-TRANSIT

  E-TRANSIT - € 545/maand excl. btw in Financiële Renting

  E-TRANSIT - € 545/maand excl. btw in Financiële Renting
 • Promotie eindigt op: 30/06/2023

  OPERATIONELE LEASING | FORD E-TRANSIT

  E-TRANSIT - € 795/maand excl. btw in Operationele Leasing

  E-TRANSIT - € 795/maand excl. btw in Operationele Leasing
 • Promotie eindigt op: 30/06/2023

  OPERATIONELE LEASING | FORD KUGA

  KUGA ST-LINE X Black Package Edition - € 589 excl. btw in Operationele Leasing

  KUGA ST-LINE X Black Package Edition - € 589 excl. btw in Operationele Leasing
 • Promotie eindigt op: 30/06/2023

  PERSONENWAGENS | FORD KUGA

  KUGA ST-LINE X BLACK PACKAGE EDITION - € 619/maand via Private Lease

  KUGA ST-LINE X BLACK PACKAGE EDITION - € 619/maand via Private Lease
 • Promotie eindigt op: 30/06/2023

  FINANCIËLE RENTING | FORD KUGA

  KUGA ST-LINE X BLACK PACKAGE EDITION - € 385/maand excl. btw in Financiële Renting

  KUGA ST-LINE X BLACK PACKAGE EDITION - € 385/maand excl. btw in Financiële Renting
 • Promotie eindigt op: 30/06/2023

  PERSONENWAGENS | FORD PUMA

  PUMA ST-LINE - Vanaf € 309/maand via Private Lease

  PUMA ST-LINE - Vanaf € 309/maand via Private Lease
 • Bekijk hier de laatste promoties
Bekijk hier de laatste promoties

Nieuws

Bekijk hier het laatste nieuwsBeoordelingen